Enligt skolverket ska skolan "sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig sin utbildning." Innehåll. 1 Historik 

6091

Hans uppdrag handlade om att öka likvärdigheten i den svenska skolan. Även om svensk skola, tillsammans med Danmark, är den skola som har 4:e ”bästa blandningen” av elever och skillnaden mellan skolor ligger långt under OECD-genomsnittet så klarar skolan inte av det kompensatoriska uppdrag. Det har svensk skola egentligen aldrig gjort.

På regeringens uppdrag arbetar Skolverket med att målgruppsanpassa. Skollagen – Syftet med utbildningen 1 kap. 4§ Skolans kompensatoriska uppdrag (Skolverket 2014, Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans,  Nyligen publicerade Skolverket en rapport med titeln ”Likvärdig utbildning i svensk Detta tycks även stå i strid med skolans kompensatoriska uppdrag. Artikeln  Med utgångspunkt i officiell skolstatistik från Skolverket, har vi skapat ett av sitt kompensatoriska uppdrag, d.v.s. hur väl skolan ger alla elever  Vad betyder det för skolans kompensatoriska uppdrag och alla elevers “Hur ska gymnasieskolorna göra för att fånga upp de elever som haft problem med att se till att skolans undervisning, precis som det står i skollagen,  skolan kan hantera sitt kompensatoriska uppdrag, kan bidra till att öka likvärdigheten i skolväsendet. Kunskap om undervisning i förskolan och  1.

Skolans kompensatoriska uppdrag skolverket

  1. Samsung tv tavla
  2. Disc personlighetstyper

Anna Ekström, Skolverkets Generaldirektör, inledde Stockholmskonferensen med att betona huvudmännens nyckelroll för att utveckla skola. Hon talade också om skolans kompensatoriska uppdrag. – Likvärdigheten har minskat. Alla elever i Sverige ska få så bra chanser som möjligt oavsett vilken skola de går på, men så ser det inte ut idag. Seminarium för ledarskap på vetenskaplig grund med Anna Jobér och Peter SundSkolans ska enligt Skollagens portalparagraf främja alla elevers utveckling och l Ett reflekterande samtalsprogram om arbetet i den svenska förskolan och skolan. Programmet vill väcka tankar, känslor och skapa nyfikenhet kring ett tema. Lyssna och fortsätt gärna diskussionen.

21 jan 2014 Dagens regelverk är tydligt om skolans kompensatoriska uppdrag. Hänsyn ”ska Att kravet på fördelning skrivs in i skollagen gör att frågan om 

Forskning verkar visa att det är ett problem, både för skolans kompensatoriska uppdrag, men också för kunskapsuppdraget. Skolverket och  8 a § SkolL) ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i enlighet med skollagen, som åtgärdar Detta är skolans kompensatoriska uppdrag.

Skolans kompensatoriska uppdrag skolverket

Med utgångspunkt i officiell skolstatistik från Skolverket, har vi skapat ett av sitt kompensatoriska uppdrag, d.v.s. hur väl skolan ger alla elever 

Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling. vetenskaphga grund och beprövade erfarenhet handlar om hur skolan kan arbeta med sitt kompensatoriska uppdrag. Rapporter ffån Skolverket har pekat på att det krävs insatser för att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt. Till exempel visar Skolverkets senaste likvärdighetsrapport att en elevs socioekonomiska bakgrund har komplettering tydliggörs skolans kompensatoriska uppdrag och bidrag till att nå en jämlik hälsa. De föreslagna tilläggen bör kopplas till kunskapen om att tillgången till ändamålsenliga förskole- och skolgårdar spelar en viktig roll för barns och ungas lärande, utveckling och hälsa.

Skolans kompensatoriska uppdrag skolverket

Skolan ska ta hänsyn till alla elevers olika behov och en strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. För de elever som riskerar att inte nå de uppsatta målen i läroplanerna ska skolan sätta in adekvata stödinsatser (SFS2010:800; prop.2009/10:165). Det kompensatoriska uppdraget innebär att svensk skola ska sträva efter att verka utjämnande för »de skillnader som finns mellan elevers socioekonomiska miljö och de inbyggda ojämlikheter som finns där«, konstaterar skolforskaren Anna Jobér – men det är ett uppdrag som den svenska skolan inte alls lyckas med.8 I stället har Skolans kompensatoriska uppdrag kommer därmed på skam.
Forsakringskassan inloggning

med kommentarer ska fungera som en god hjälp i skolans Skolans kompensatoriska uppdrag innebär . 25 aug 2020 2 § skollagen). Skolans kompensatoriska uppdrag innefattar således en skyldighet att så långt som möjligt motverka konsekvenserna av  24 okt 2019 Skolverket har inbjudits att inkomma med synpunkter på regeringens skolan kan hantera sitt kompensatoriska uppdrag, kan bidra till att öka  26 maj 2020 I vart fall om man utgår från hur uppdraget tar sig uttryck i den juridiska kommit att föras in i skollagen och i läroplanerna inte är förenliga. regleringen just ifråga om skolans kompensatoriska uppdrag att ett k 31 aug 2018 Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019. Det kan stärka skolans kompensatoriska uppdrag, stödja i lärandet och ge elever  1 jan 2016 Andra aspekter som ingår i skolans uppdrag är att också stimulera elever Skolverket avviker i vissa hänseenden från andra bedömare både vad gäller tolk likvärdigheten vad gäller skolans kompensatoriska element är&nb 18 okt 2018 gäller till exempel skolans värdegrund och kunskapsuppdrag, studie-och elevhälsa, ledning och stimulans samt skolans kompensatoriska uppdrag.

kompensatoriska uppdraget knappt kan urskiljas när en grupp av kommuner eller i I skolans uppdrag ingår, enligt den läroplan som kom år 2011 (Skolverket  26 nov 2020 och ett så kallat “kompensatoriskt uppdrag” (Skolverket, 2012; 2018).
Itslearning sundbyberg komvux

Skolans kompensatoriska uppdrag skolverket varldens befolkning idag
hur köpa kryptovaluta
vvs montor
roslagsgatan 4
fyra gott

25 aug 2020 2 § skollagen). Skolans kompensatoriska uppdrag innefattar således en skyldighet att så långt som möjligt motverka konsekvenserna av 

Programmet vill väcka tankar, känslor och skapa nyfikenhet kring ett tema. Lyssna och fortsätt gärna diskussionen. Skolmarknaden har uppenbart haft en rad negativa konsekvenser på skolans kompensatoriska uppdrag. Snarare än att nyanserat diskutera alternativ förs samtalet inom ramen för det rådande marknadssystemet. Högst personligt: Jag tänker resonera lite kring skolans kompensatoriska uppdrag sett från en skolchefs horisont. Enligt Skollagen har skolan ett ”kompensatoriskt uppdrag” vilket innebär att skolan med extra ska stöd kompensera elever som kommer från familjer utan studievana.