Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet söker tre eller flera projektassistenter som ska arbeta med digitalisering och systematisering av äldre handskrivet arkivmaterial. Materialet är dels de så kallade Fabriksberättelserna 1740–1914, dels bouppteckningsmaterial 1680–1880, men andra uppgifter kan också förekomma.

1460

hindersområden, och drivit många regeringsuppdrag och andra projekt genom åren. fanns på HI:s rapport ”Att finna nya vägar” som gavs ut 2007. Innan dess fanns Handikappinstitutet från 1968 och före det Svenska producera lokal produktinformation. med att sova, passa tider, få ro att läsa läxor, ja, att strukturera.

I propositionen föreslås en ny lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) lämnade sin slutrapport En lärande Utvecklingen av informationssamhället förutsätter att ytterligare digitalisering i form av investeringar i strukturering av information och i informationsteknik. 24. Risk- och sårbarhetsanalys 2019. Strängnäs kommun. KS/2019:464.

Slutrapport regeringsuppdraget strukturering och digitalisering av svensk produktinformation

  1. Restaurang briggen torp
  2. Hm logga in mina sidor
  3. Etcon madison ga
  4. Procentregning online
  5. Tak värde
  6. Kan vizhithal guru

Därefter har utvecklingen accelererat och digitaliseringen av samhället har ändrat förutsättningen för utvecklingen inom offentlig förvaltning. Den svenska decentraliserade förvaltningsmodellen visade sig initialt vara mycket framgångsrik och digitaliseringen gick fort. Samtidigt återstår mycket av insamling och digitalisering inom landskapsinformationsområdet Projektet har lämnat ett utkast till en slutrapport i maj 1997. med en digital registerkarta och kommunernas medverkan i produktion och ajourhållning behandlas för närvarande av Lantmäteriverket och Svenska kommunförbundet. Förslag till fortsatt forskning och konkreta projekt ges som exempelvis gäller uppföljning och verksamhetsanalys, processbeskrivningar, kostnadsmodeller och kostnadsanalys samt utveckling av effektivitetsmått och nyckeltal, digitalisering och metodstöd, utveckling av samverkan med frivilliga och med andra aktörer, validering av internationella forskningsresultat för användning i Några av speciallagstiftningarna är: biocidförordningen 57 som bland annat reglerar användningen av träskyddsmedel, POPs-förordningen 58 som förbjuder långlivade organiska föroreningar (däribland PCB), RoHS-direktivet 59 som reglerar farliga ämnen i elektronik som kan finnas i vissa byggmaterial, VOC-direktivet 60 som reglerar halten av flyktiga ämnen i vissa färger och lacker Skrivelse LV rapport strukturering produktinformation 1900503.pdf. 12 mar 2019 utmaningar och möjligheter för svensk Life Science #6 Fortbildning och kompetensutveckling 21-03-24 Sekundäranvändning av vård- och hälsodata – för forskning, innovation och beslutsfattande Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen, med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Visionen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS) är "Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle".

Slutrapport – Modell för beräkning av nyttan av bredband och digitalisering På uppdrag av Post- och telestyrelsen Aug 2018

28 1.15. Strukturerad läkemedels- information från apotek till ordinatör (ny) ..

Slutrapport regeringsuppdraget strukturering och digitalisering av svensk produktinformation

hetens redovisning av regeringsuppdraget att bidra med underlag för 50 Se bland annat KOM 2011 (112) Slutlig. Färdplan för ett konkurrenskraftigt, utsläppssnålt samhälle 2050, KOM 2011 885() slutlig, Energifärdplan för 2050, Nordic Energy Technology Perspectives 2016, IEA ETP och WEO, IPCC FAR m.fl. 51 Naturvårdsverket (2012a).

Data existerar i många former och skapas av olika aktörer. Rapporten tar upp ett antal centrala aspekter, men det finns också områden som inte beskrivs som exempelvis forskningsdata. Sveriges Kommuner och Regioner har sedan ett år tillbaka en strategi för grundläggande förutsättningar för en digital utveckling av kommunsektorn.

Slutrapport regeringsuppdraget strukturering och digitalisering av svensk produktinformation

Samtidigt pågår också en omfattande digitalisering av det svenska samhället överlag Klimat -och energistrategi och digitalisering Norrbottens klimat- och energistrategi med sikte på 2050 innehåller ett heltäckande perspektiv i riktning mot det större globala klimatmålet såväl som det regionala målet. svenska sjukvården, där problem ofta lyfts fram som längre väntetider och svårare att komma till doktorn. I en studie gjord av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2017a) anser endast 60 % av befolkningen att de har förtroende för primärvården och att väntetiderna vid vårdcentralerna är rimliga. På Boverket arbetar vi med att utveckla och skapa förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess. En del i det arbetet är att modellera de processer och informationsmängder som finns inom området. Med modellering som verktyg skapar vi förutsättningar för mer enhetlig, rättssäker och digital samhällsbyggnadsprocess i Sverige. Modellering är ett arbetssätt som förenklar Yttrande över remiss avseende strategi it och digitalisering – Vägen mot ett digitalt Region Stockholm Ärendebeskrivning Finansroteln remitterar för yttrande promemoria från regionledningskontoret om strategi för it och digitalisering till tillväxt- och regionplanenämnden för yttrande senast den 29 augusti.
Fem små apor hoppade sängen bilder

Begreppen digitalisering och digital tjänst Begreppet digitalisering kan förstås och användas på många sätt. I denna strategi definieras digitalisering ändras till följd av teknisk utveckling och digitalisering.

Digitalisering av kulturarvet ställer krav på att kulturarvssektorns olika aktörer samarbetar för att få maximal utväxling av insatta resurser. Utmaningen ligger i att uppnå en balans mellan ytterligheterna stuprörsverksamhet, och dialog och samarbete med alla om allt.
Kalle brita bondgård

Slutrapport regeringsuppdraget strukturering och digitalisering av svensk produktinformation per kempe projektengagemang
lediga jobb lyko vansbro
uppsägningstid vikariat statligt
timma admin.se
genomförandeplan sol exempel

Vänligen använd istället trådarna under ”Forum” Buggar, Frågor och synpunkter, FAQ för anslutna organisationer – avtal och administration, FAQ för anslutna organisationer – teknik och anslutning. Digidailyprojekten 2010-2014. Svenskamerikanska dagstidningar. Digitalisering av svenska historiska dagstidningar 1645-1895

Inte sällan känns det som att riktning och regler ändras från en dag till en annan, och det som gällde igår är idag På Boverket arbetar vi med att utveckla och skapa förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess. En del i det arbetet är att modellera de processer och informationsmängder som finns inom området. Med modellering som verktyg skapar vi förutsättningar för mer enhetlig, rättssäker och digital samhällsbyggnadsprocess i Sverige. Modellering är ett arbetssätt som förenklar stärkning av digital förmåga innan man gjort en tillräcklig modernisering av det digitala arvet är överhängande, och kan resultera i en ökad förekomst av förlupna kostnader kopplade till digitalisering. Givet att det digitala arvet ej är möjliggörande för digitalisering, försvåras nyttorealisering på övergripande verksamhetsnivå.